ประกาศร่างจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                   ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โด[...]

ประกาศร่างจัดจ้างเหมาทดสอบทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมาทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

             ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบ[...]

ประกาศร่างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิก[...]

ประกาศร่างจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพบาบาลอรัญประเทศจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 3 เครื่อง ดังนี้

1ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่  จำนวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 1,048,600 บาท(หนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันหก[...]

ประกาศร่างจัดซื้อวัสดุประเภทเครื่องบริโภค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประเภทอาหารสดและอาหารแห้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเ[...]

Create Content