ประกาศยกเลิกประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  ประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๖๔ รายการ  รวมเป็นเงิน ๑,๑๔๘,๔๔๐.00.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เอกสารประกวดราคาการซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) เลขที่ 12/2565 ลงวันที่  ๑๙  เมษายน  2565  ได้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25  เมษายน 2565 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. นั้น

เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25  เมษายน 2565   เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อชอบด้วยระเบียบฯ จังหวัดสระแก้ว จึงขอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments