แบบประเมิน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส.
ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ฉบับปรับปรุงปี 2562

ทำแบบประเมิน +

แสดง 1 ถึง 20 จาก 558 ผลลัพธ์
#ประเภทหมู่บ้านเพศกลุ่มอายุการศึกษาอสม. 
  
1(ไม่ได้ตั้ง)หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
2(ไม่ได้ตั้ง)หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
3(ไม่ได้ตั้ง)หญิงอายุ 20-29 ปีอนุปริญญา/ปวส.ไม่เป็น
4(ไม่ได้ตั้ง)หญิงอายุ 20-29 ปีอนุปริญญา/ปวส.ไม่เป็น
5(ไม่ได้ตั้ง)ชายอายุ 50-59 ปีประถมศึกษาไม่เป็น
6(ไม่ได้ตั้ง)หญิงอายุ 40-49 ปีประถมศึกษาไม่เป็น
7(ไม่ได้ตั้ง)ชายอายุ 70 ปีขึ้นไปประถมศึกษาไม่เป็น
8(ไม่ได้ตั้ง)ชายอายุ 50-59 ปีประถมศึกษาไม่เป็น
9(ไม่ได้ตั้ง)ชายอายุ 70 ปีขึ้นไปประถมศึกษาไม่เป็น
10(ไม่ได้ตั้ง)ชายอายุ 70 ปีขึ้นไปประถมศึกษาไม่เป็น
11(ไม่ได้ตั้ง)ชายอายุ 50-59 ปีประถมศึกษาไม่เป็น
12(ไม่ได้ตั้ง)หญิงอายุ 50-59 ปีประถมศึกษาไม่เป็น
13(ไม่ได้ตั้ง)ชายอายุ 50-59 ปีประถมศึกษาไม่เป็น
14(ไม่ได้ตั้ง)ชายอายุ 40-49 ปีประถมศึกษาไม่เป็น
15(ไม่ได้ตั้ง)หญิงอายุ 40-49 ปีประถมศึกษาไม่เป็น
16(ไม่ได้ตั้ง)โคกหญิงอายุ 20-29 ปีมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.ไม่เป็น
17ประชาชนเสน่ห์พ่องหญิงอายุ 20-29 ปีอนุปริญญา/ปวส.ไม่เป็น
18ประชาชน-หญิงอายุ 15-19 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
19ประชาชน98หมู่6หญิงอายุ 15-19 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
20(ไม่ได้ตั้ง)52/14 หมู่9หญิงอายุ 15-19 ปีมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.ไม่เป็น