แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) 
ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กรณีคนต่างด้าวมีนายจ้างและกรณีคนต่างด้าวไม่มีนายจ้าง

https://www.doe.go.th/prd/alie[...]

Create Content