ประกาศยกเลิกประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้งประเภทข้าวสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ตามที่ วรพงษ์ค้าส่ง ได้รับหนังสือแจ้งให้มาทำสัญญาจะซื้อจะขาย เมื่อวันที่  ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เวลา  ๑๑.๓๐  น.  โดยนายเรวัต เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับเอกสารดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากที่ได้รับหนังสือดังกล่าวปราก[...]

Create Content