ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

-ตู้อบเด็ก  จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 550,000 บาท เป็นจำนวนเงิน  2,200,000 บาท(สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ .2 มิติ  จำนวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 2,500,000 บาท(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  จำนวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 2,580,000 บาท(สองล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ซื้อเครื่องตรวจตาด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดเอ  และะบีแสกน จำนวน 1 เครื่อง  ในวงเงิน 1,200,000 บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

Create Content