แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Term of reference : TOR )


กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ได้จัดทำตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Term of reference : TOR )   ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่  กค(กวจ) 0405.4/ว159 ลว. 20 มีนาคม 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Term of reference : TOR )   เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน  ขอให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการตามหนังสือแจ้งดังกล่าว   โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ความเป็นมา

(๒) วัตถุประสงค์

(๓) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

(๔) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี)และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

(๕) กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

(๖) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

(๗) วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

(๘) งวดงานและการจ่ายเงิน

(๙) อัตราค่าปรับ

(๑๐) การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตามคิวอาร์โค้ดด้านบน

 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments