Help

การเข้าใช้งาน EMR

ชื่อผู้ใช้งาน(Username) และรหัสผ่าน(Password)


การเข้าใช้งานระบบ สามารถใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับของระบบ HOSxP ได้ หากท่านยังไม่มี สามารถติดต่อได้ที่ผู้ดูและระบบ
หากว่าท่านมีชื่อและรหัสผ่านแล้ว แต่ยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ อาจเกิดจาก... หากพบว่ากรณีของท่านตรงกับข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าว ท่านจะต้องทำการเปลี่ยน Password ในระบบ HOSxP เสียก่อน
หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอรัญประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1403,1404,1045,1406

....