437

เจ้าหน้าที่ทั้งหมด(คน)

21 แพทย์(คน)
114 พยาบาล(คน)
7 ทันตแพทย์(คน)
12 เภสัช(คน)
9 นักวิชาการสาธารณสุข(คน)
163 อื่นๆ(คน)
การจัดสรรเงิน สปสช. NHSO Budget
63
62,603,469.00 บาท ยอดรวมทั้งหมด 2563
62
132,382,965.00 บาท ยอดรวมทั้งหมด 2562
61
124,020,816.00 บาท ยอดรวมทั้งหมด 2561

Daily Sales

 • New York
 • Los Angels
 • Dallas
1200 Products Sold
Earning Graph
This year total earning $68,4545,454
 • $734503 Rocky Mt,NC
 • $734503 Dallas/FW,TX
 • $734503 Millville,NJ

January 2013

 • 60%Direct Sell
 • 40%Channel Sell
 • $18887 Prospective Label
 • New York
 • 18
 • Rainy Day
Today Friday
 • Lunch with jhon @ 3:30
 • Coffee meeting with Lisa @ 4:30
 • Skypee conf with patrick @ 5:45
 • Gym @ 7:00
 • Dinner with daniel @ 9:30

December 14

2014, Friday

7:53 PM