จัดสรรเงิน NHSO 2563

เลือกปี
63
62,603,469.00 บาท ยอดรวมทั้งหมด 2563
62
132,382,965.00 บาท ยอดรวมทั้งหมด 2562
61
124,020,816.00 บาท ยอดรวมทั้งหมด 2561

รายงานการโอนเงิน สปสช.

#batch_noกองทุนย่อยเฉพาะด้านงวด/เลขที่เบิกจ่ายรหัสผังบัญชี สป.สธ.รวมเงิน
ไม่พบผลลัพธ์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://ucapps1.nhso.go.th/budgetreport/
บันทึกเงินโอนเพิ่ม +