แบบประเมิน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส.
ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ฉบับปรับปรุงปี 2562

ทำแบบประเมิน +

แสดง 1 ถึง 20 จาก 568 ผลลัพธ์
#ประเภทหมู่บ้านเพศกลุ่มอายุการศึกษาอสม. 
  
1ประชาชนดอนเจริญหญิงอายุ 15-19 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
2ประชาชน-หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
3ประชาชน-หญิงอายุ 15-19 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
4ประชาชน-หญิงอายุ 15-19 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
5ประชาชนหญิงอายุ 15-19 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
6ประชาชนสุพรรณธานีหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
7ประชาชน-หญิงอายุ 15-19 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
8(ไม่ได้ตั้ง)-หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
9(ไม่ได้ตั้ง)-หญิงอายุ 15-19 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
10ประชาชนหญิงอายุ 15-19 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
11(ไม่ได้ตั้ง)หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
12(ไม่ได้ตั้ง)หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
13(ไม่ได้ตั้ง)หญิงอายุ 20-29 ปีอนุปริญญา/ปวส.ไม่เป็น
14(ไม่ได้ตั้ง)หญิงอายุ 20-29 ปีอนุปริญญา/ปวส.ไม่เป็น
15(ไม่ได้ตั้ง)ชายอายุ 50-59 ปีประถมศึกษาไม่เป็น
16(ไม่ได้ตั้ง)หญิงอายุ 40-49 ปีประถมศึกษาไม่เป็น
17(ไม่ได้ตั้ง)ชายอายุ 70 ปีขึ้นไปประถมศึกษาไม่เป็น
18(ไม่ได้ตั้ง)ชายอายุ 50-59 ปีประถมศึกษาไม่เป็น
19(ไม่ได้ตั้ง)ชายอายุ 70 ปีขึ้นไปประถมศึกษาไม่เป็น
20(ไม่ได้ตั้ง)ชายอายุ 70 ปีขึ้นไปประถมศึกษาไม่เป็น