แบบประเมิน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส.
ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ฉบับปรับปรุงปี 2562

ทำแบบประเมิน +

แสดง 61 ถึง 80 จาก 568 ผลลัพธ์
#ประเภทหมู่บ้านเพศกลุ่มอายุการศึกษาอสม. 
  
61บุคลากรสาธารณสุขบ้านหนองหินเตาปูนชายอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
62บุคลากรสาธารณสุขบ้านน้ำเขียวหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
63บุคลากรสาธารณสุขบ้านน้ำจวงหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
64บุคลากรสาธารณสุขหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
65บุคลากรสาธารณสุขบ้านขุนห้วยแม่ต้านหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
66ประชาชนบ้านสองพี่น้องหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
67บุคลากรสาธารณสุข91 ม.2หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
68ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
69ประชาชนเนินหนองบัวหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
70บุคลากรสาธารณสุขเนินสำราญหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
71ประชาชนไคร้เดชบุญเรืองหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
72ประชาชนหาดเสี้ยวหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
73บุคลากรสาธารณสุขชายอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
74บุคลากรสาธารณสุขน้อยหนองโกหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
75บุคลากรสาธารณสุขนาหนุน2หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
76บุคลากรสาธารณสุขหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
77บุคลากรสาธารณสุขหมู่4หญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
78บุคลากรสาธารณสุข9ชายอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
79บุคลากรสาธารณสุขวังอ้อหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น
80ประชาชนเนินหนองบัวหญิงอายุ 20-29 ปีปริญญาตรีขึ้นไปไม่เป็น