ทำแบบประเมิน + กลับ

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

ผลลัพธ์คะแนนแบบประเมิน

#ผู้ประเมินหมู่บ้านตำบลการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพความเข้าใจข้อมูลและบริการสุขภาพการโต้ตอบซักถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจการตัดสินใจด้านสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเองการบอกต่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลความรอบรู้ด้านสุขภาพผลพฤติกรรมด้าน บริโภคอาหาร/ออกกำลังกาย/สูบบุหรี่/ป้องกันวัณโรค/การใช้ยา
1ไม่ระบุ(ไม่ได้ตั้ง)24303030282416656

หมายเหตุ :

คะแนนองค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพ

น้อยกว่า 18 คะแนน = น้อย

ระหว่าง 18 - 21 คะแนน = พอใช้

ระหว่าง 22 - 24 คะแนน = ดี

ระหว่าง 25 - 30 คะแนน = ดีมาก

สรุปรวมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

น้อยกว่า 108 คะแนน = น้อย

ระหว่าง 108 - 125 คะแนน = พอใช้

ระหว่าง 126 - 143 คะแนน = ดี

ระหว่าง 144 - 180 คะแนน = ดีมาก

สรุปรวมพฤติกรรม/อาหาร/ออกกำลัง/สูบบุหรี่/ป้องกัน/ใช้ยา ด้านสุขภาพ

น้อยกว่า 41 คะแนน = น้อย

ระหว่าง 41 - 48 คะแนน = พอใช้

ระหว่าง 49 - 55 คะแนน = ดี

ระหว่าง 56 - 69 คะแนน = ดีมาก

ความหมายสี

ดีมาก

ดี

พอใช้

ไม่ดี