เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานข้อมูลบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานข้อมูลบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
- การใช้ระบบบุคลลากร
- การใช้ Mobile Application HRAran แอบพิเคชัน รพ.อรัญ
- การใช้ระบบขออนุมัติราชการออนไลน์

Create Content