Meet the Team


 • นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ
 • นพ.สรวิศ ชลาลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
 • นายอำนาจ กองคำ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
 • นายเชิดชัย ศิริมหา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
 • นพ.อุดม จันทามงคล หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก
 • นายเจริญชัย สมเชื้อ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
 • นางสาวปัญนี กิตติพงศ์พิทยา หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
 • นพ.ธนา ภานุมาตรัศมี หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม
 • นพ.ศุภกฤษฎิ์ กิจภากรณ์ หัวหน้ากลุ่มศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
 • นพ.สมภพ อิทธิอาวัชกุล หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
 • นางสาวรัตนาภรณ์ โรจนทัพพะ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
 • นางธิร์จุฑา ยาวิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานรังสี
 • นางบุษบา งามนิธิธนานันท์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
 • นางสาวสุขศรี ขุมทองวัฒนกุล หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
 • นางพเยาว์ เภาวะริต หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 • ทพ.ประกิตต์ สดศรีสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
 • นางสาวจิตติมา พฤษเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
 • นางวารุณีย์ ประสงค์ผล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
 • นางสาวดารารัตน์ พืชนอก หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
 • นางสาวนุช อ่อนสลวย หัวหน้าฝ่ายการเงิน
 • นางปริยานุช หนูแบน หัวหน้าฝ่ายการพัสดุ
 • นางสาวศิวพร สาครสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ
 • นายมานะ วงษ์พา หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 • นางสวาท พันธ์มาก หัวหน้างานรักษาพยาบาลชุมชน และหัวหน้างานบริการสุขภาพชุมชน
 • นางสาวรำไพ หาญมนต์ หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
 • นางสาวอารี บุญมั่น หัวหน้างานห้องผ่าตัด
 • นางสาวธนารักษ์ ปันส่วน หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล
 • นางสำรวม ดิษเถียร หัวหน้างานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ
 • นางสาวศุภรีย์พร พอใจ หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
 • นางปราถนา วันดี หัวหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • นางสาวขนิษฐา ประดุจพรม หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก
 • นางบุณยนุช สิงห์อุตม์ หัวหน้างานผู้ป่วยใน