Meet the Team


  • นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ
  • นพ.สรวิศ ชลาลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  • นางสาวพยอมไพร ลือชา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร