ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของโรงพยาบาลอรัญประเทศ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของโรงพยาบาลอรัญประเทศ จำนวน 3 รายการ

โดยวิธีการประมูลด้วยวาจาในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.

Create Content