เกี่ยวกับหน่วยงาน

โรงพยาบาลอรัญประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2479 นางแย้ม ลักษณลม้าย ได้บริจาคเงินก่อสร้างสุขศาลาโดยได้ปรึกษากับ นายอำเภออรัญประเทศ ชื่อ หลวงยุทธศาสตร์ ประสิทธิ์ เห็นชอบด้วยจึงให้ที่ดินราชพัสดุจำนวนประมาณ 10 ไร่ โดยไม่เสียค่าเช่า ทางด้านหน้าติดกับถนนสุวรรณศร และทางทิศตะวันออกติดกับถรรมหาดไทยโดยก่อสร้างเป็นสุขศาลาลักษณะเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงพื้นท่ส่วนใหญ่เป็นที่รกมีต้นไม้ปกคลุม น้ำที่ใช้ได้จากการสร้างบ่อน้ำขุดเป็นบ่อสี่เหลี่ยมแบบใช้กระดานกรุ 4 ด้าน ต่อมาได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยใช้เงินงบประมาณบางส่วนร่วมกับเงินบริจาคจากประชาชน เป็นสถานีอนามัยชั้น 1 และศูนย์การแพทย์อนามัย จนเป็นโรงพยาบาลอรัญประเทศปัจจุบัน

  โรงพยาบาลอรัญประเทศ ตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนนมหาดไทย ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อยู่ในเขตเทศบาล มีพื้นที่ 10 ไร่ 2 งาน 9 ตารางวา เป็นที่ราชวัสดุ ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง มีแพทย์ที่ปฎิบัติงานประจำ 8 คน แพทย์ใช้ทุน 1 คน เภสัชกร 2 คน พยาบาลวิชาชีพ 29 คน พยาบาลเทคนิค 37 คน และอื่นๆ 28 คน รวมข้าราชการ 105 คน ลูกช้างประจำ 42 คน ลูกจ้างชั่วคราว 56 คน

  อาณาเขต
 • ทิศเหนือ ติดกับอำเภอโคกสูง
 • ทิศตะวันออก ติดกับประเทศกัมพูชา
 • ทิศใต้ ติดกับอำเภอคลองหาด
 • ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอวัฒนานคร

สภาพภูมิประเทศ

สภาพทั่วไป พื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยรวมเป็นพื้นที่ราบถึงที่ราบสูงและมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีระดับความสูงจากน้ำทะเล 74 เมตร กล่าวคือ ด้านเหนือ มีทิวเขาบรรทัดซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบางปะกง มีลักษณะเป็นป่าเขาทึบได้แก่ บริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ด้านใต้ มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา มีสภาพเป็นป่าโปร่ง ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อทำการเกษตร ทำให้เกิดสภาพป่าเสื่อมโทรม ตอนกลางมีลักษณะเป็นที่ราบ ได้แก่ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์ เป็นเขตติดต่อจังหวัดจันทบุรี ด้านตะวันออก ลักษณะเป็นที่ราบถึงที่ราบสูง และมีสภาพเป็นป่าโปร่ง ทำไร่ ทำนา ด้านตะวันตก นับตั้งแต่อำเภอวัฒนานคร มีลักษณะเป็นสันปันน้ำและพื้นที่ลาดไปทางอำเภอเมืองสระแก้วและอำเภออรัญประเทศ เข้าเขตราชอาณาจักรกัมพูชา

สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดูกาล ฤดูร้อน เริ่มต้นแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,296-1,539 มิลลิเมตร ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27.5-28.78 องศา

สถานบริการสุขภาพ

สถานบริการพยาบาลในเครือข่ายประกอบไปด้วย
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 17 แห่ง
  1. รพ.สต.เมืองไผ่
  2. รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส
  3. รพ.สต.หันทราย
  4. รพ.สต.คลองน้ำใส
  5. รพ.สต.ท่าข้าม
  6. รพ.สต.ป่าไร่
  7. รพ.สต.ป่าไร่ โรงเกลือ
  8. รพ.สต.ทับพริก
  9. รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร
  10. รพ.สต.ผ่านศึก
  11. รพ.สต.หนองปรือ
  12. รพ.สต.หนองสังข์
  13. รพ.สต.คลองทับจันทร์
  14. รพ.สต.ฟากห้วย
  15. รพ.สต.บ้านโรงเรียน
  16. รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง
  17. รพ.สต.คลองหว้าวิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นโรงพยาบาลชั้นนำ ด้านบริการสาธารณสุขชายแดน และมีมาตรฐานการบริการ ดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ

พันธกิจ (MISSION)

1. ให้บริการด้านรักษาพยาบาล ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านป้องกันและควบคุมโรค ด้านฟื้นฟูสุขภาพ ของประชาชน อย่างมีมาตรฐานวิชาชีพ

2. พัฒนาระบบงานให้มีมาตรฐาน และระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

3. สร้างภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข และบริการสุขภาพ


ผู้บริหาร


 • นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ โทร.0819494244
 • นพ.สรวิศ ชลาลัย รองผู้อำนวยกายผ่ายการแพทย์ โทร.0844350883
 • นางสาวพยอมไพร ลือชา' รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โทร.0898338903
 • นายเชิดชัย ศิริมหา หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ (พรส.) โทร.0923644149
 • นางสาวขนิษฐา ประดุจพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โทร.0988316459