แบบประเมิน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส.
ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ฉบับปรับปรุงปี 2561

คำชี้แจง

แบบประเมินนี้ ใช้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ ทักษะและการปฏิบัติตนด้านสุขภาพของกลุ่มไวทำงาน อายุ 15 -59 ปี ที่อยู่ในหมู่บ้าน ในเรื่องการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา ซึ่งประกอบด้วย 5 ตอน จำนวน 30 ข้อ โดยต้องตอบแบบสอบถามทุกข้อ

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน(5 ข้อ)

ตอนที่ 2 : ความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.(6 ข้อ)

ตอนที่ 3 : การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเองและรู้เท่าทันสื่อตามหลัก 3อ.2ส.(10 ข้อ)

ตอนที่ 4 : การตัดสินใจเลือกปฏิบัติถูกต้อมตามหลัก 3อ.2ส.(3 ข้อ)

ตอนที่ 5 : พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.(2 ข้อ)

คำชี้แจง : โปรดเลือกที่ตัวเลือกในช่องว่างที่ตรงกับความจริงของท่าน

คำชี้แจง : โปรดเลือกที่ตัวเลือก ก ข ค ง ที่ท่านเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

คำชี้แจง : โปรดเลือกที่ตัวเลือกคำตอบที่ท่านเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

คำชี้แจง : โปรดเลือกที่ตัวเลือก ก ข ค ง ที่ท่านเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

คำชี้แจง : โปรดเลือกที่ตัวเลือกคำตอบที่ท่านเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว