ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน  119  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๔๐๘,๓๒๘.๐๐ บาท  (สองล้านสี่แสนแปดพั[...]

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อหมูและชิ้นส่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  ประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อหมูและชิ้นส่วน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๒๕๘,๗๐๐.๐๐ บาท  (สองล้[...]

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อไก่และชิ้นส่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  ประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อไก่และชิ้นส่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน  5 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  844,120.00.- บาท  (แปดแสนสี่ห[...]

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  ประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๖๔ รายการ  รวมเป็นเงิน ๑,๑๔๘,๔๔๐.00.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เอก[...]

ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป ถุงมือผ่าตัดสเตอร์ไรด์แบบไม่มีแป้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

                ๑. ถุงมือผ่าตัดสเตอร์ไรด์แบบไม่มีแป้ง เบอร์ ๖ จำนวน ๘๐ กล่อง ในวงเงิน ๑๒[...]

Create Content