ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อวข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 127/2566&[...]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบค่าเสื่อม)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสา[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 103/2566 ลงวันที่[...]

ประกาศจัดซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

                ๑. ซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดก[...]

ประกาศร่างจัดซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

                ๑. ซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดก[...]

Create Content