เอกสารแสดงประสงค์ขอลาศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปี 2563

เอกสารแสดงประสงค์ขอลาศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปี 2563 
ส่งเอกสารที่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารภาณุมาตรัศมี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้......

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานข้อมูลบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานข้อมูลบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
- การใช้ระบบบุคลลากร
- การใช้ Mobile Application HRAran แอบพิเคชัน รพ.อรัญ
- การใช้ระบบขออนุมัติราชการออนไลน์

Create Content