แพทย์แผนไทย จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว มีสถานบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง มีแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ปฏิบัติงานครบทุกแห่ง มีจำนวน รพ.สต. 110 แห่ง มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงาน จำนวน 9 แห่ง สถานบริการเปิดบริการแพทย์แผนไทยครอบคลุมทุกแห่ง จัดให้บริการ นวด อบ ประคบ ยาสมุนไพร จำนวน 112 แห่ง จัดให้บริการยาสมุนไพร จำนวน 5 แห่ง จัดบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบคลุมทุกแห่ง มีผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 130 คน กลุ่มหมอพื้นบ้าน 226 คน กลุ่มนักวิชาการ 11 คน กลุ่มองค์กรเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย 2 คน กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายยาแผนไทย 12 คน กลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร 40 คน กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะ 17 คน

สาขาแพทย์แผนไทย


Work Space

ที่อยู่

  • Address: โรงพยาบาลอรัญประเทศ(สาขาแพทย์แผนไทย), อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
  • Phone: 037 231 010
  • Email: [email protected]

อัตราค่าบริการ

  • การนวดเพื่อบำบัดอาการ การนวดเพื่อฟื้นฟูสภาพ 150-200 บาท
  • การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 150 บาท

เวลาเปิดให้บริการ

  • วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 20.30 น.
  • วันศุกร์ เวลาราชการ 08-30 - 16.30 น.