Meet the Team


  • นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ โทร.0819494244
  • นพ.สรวิศ ชลาลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โทร.0844350883
  • นางสาวพยอมไพร ลือชา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โทร.0898338903
  • นายเชิดชัย ศิริมหา หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ (พรส.) โทร.0923644149