เยี่ยมเสริมพลังการบริหารจัดการสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีประสิทธิภาพ

นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และคณะ เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ชนะเลิศ Oral Presentation ด้านการสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ และ Back Office

นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ รับรางวัลชนะเลิศ Oral Presentation ด้านการสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ และ Back Office เรื่อง ระบบบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข HRAran ในงานประชุมวิชาการเขตสุข[...]

เยี่ยมบ้านเทศบาลเมืองอรัญประเทศ

กลุ่มงานกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทยและเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย พร้อมทั้งมีบริการประเมินความพิการแก่ผู้ต้องการทำบัตรประจำตัวผู้พิการ ณ บริเวณเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ

พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา

ประชุมการพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา ณ ห้องประชุม 3 โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์วานิช และให้ความรู้ทันตสุขศึกษา โรงเรียนพรพงษ์กุล

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลอรัญประเทศ ได้ออกตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์วานิช และให้ความรู้ทันตสุขศึกษากับนักเรียนอนุบาลโรงเรียนพรพงษ์กุล ณ โรงเรียนพรพงษ์กุล อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Create Content