1 วัด 1 โรงพยาบาล “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอรัญประเทศ ร่วมกับงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอรัญประเทศ และคนในชุมชนวังปลาตองร่วม ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดโบสถ์และวัดวังปลาตอง ในกิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล และ”กิจกรรม[...]

ประเมินความพิการและเสริมสร้างศักยภาพการดูแลคนพิการในชุมชน

โครงการประเมินความพิการและเสริมสร้างศักยภาพการดูแลคนพิการในชุมชน โรงพยาบาลอนัญประเทศ จังหวัดสระแก้วประจำปี 2561 ณ.อาคารโดมทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ระหว่าง วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561

“รวมพลังหมู่บ้าน และชุมชน เทิดไท้องค์ราชัน”

โรงพยาบาลอรัญประเทศ นำทีมโดย นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และมอบของแด่ผู้พิการ ในงาน “รวมพลังหมู่บ้าน และชุมชน เทิดไท้องค์ราชัน” ณ อา[...]

เตรียมความพร้อมหากเกิดไฟไหม้ ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561

โรงพยาบาลอรัญประเทศ ดำเนินการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดไฟไหม้ในอาคาร โรงพยาบาลอรัญประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และตระหนักถึงความปลอดภัยด้านอัคคีภัย จึงได้จัดโค[...]

ทีมสหสาขาวิชาชีพตรวจเยี่ยมอาการผู้ป่วยดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

ทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลอรัญประเทศนำทีมโดย นพ.ธีรพล พัฒนาพิศาลศักดิ์ ร่วมกับ สสอ. อรัญประเทศ และ รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร นำทีมโดยคุณอดุลย์ หาญชิงชัย ร่วมมือกันตรวจเยี่ยมอาการผู้ป่วยดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในเขต[...]

Create Content