อบรมหลักสูตร "เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศแก่คนไทยและชาวต่างชาติ"

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอรัญประเทศทุกท่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศแก่คนไทยและชาวต่างชาติ"
โดยท่าน อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์
ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมเดอะเวลโล อรัญประเทศ
จำนวน 4 รุ่น[...]

Create Content