EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงพยาบาลอรัยประเทศขอสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 

EB.3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  2563 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)  ทุกวิธีการ ที่ดำเนินโดยงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลอรัญประเทศ เพื่อให้เป็[...]

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และการวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอรัญประเทศ

โรงพยาบาลอรัญประเทศขอประกาศมาตรการ และการวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอรัญประเทศ ดังนี้

1. ขออนุมัติแต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลอรัญประเทศ , คำสั่งมอบหมาย การดำเนินการในการเผยแ[...]

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Create Content