MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ไตรมาสที่3 รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments