(ร่าง)ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคจ้างเหมาบริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


ด้วย จังหวัดสระแก้ว โดย โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน ในวงเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments